Дуалізм правової охорони об'єктів ергодизайну

Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова (Харків, 15 лют. 2013 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Нац. акад. прав. наук України, Харк. обл. осередок всеукр. громад. орг. "Асоц. цивілістів України". - Х. : Право, 2013. - С. 381-384. - Бібліогр. : с. 384.